Cách ẩn tên dữ liệu trục x trong biểu đồ kiểu cột Chart JS

Cách ẩn tên dữ liệu trục x trong biểu đồ kiểu cột Chart JS
Trang này có hữu ích không?

Trả lời